Home - Hafan‎ > ‎

4. Thanks - Diolchiadau


The planning group for Anglesey Prayer Walk would like to thank the large numbers of local ministers who have offered resources to the prayer walk in the past, for their readiness to make available places of worship, churches and chapels for prayer and rest. Thanks also to all those who have helped support the walk through praying behind the scenes before, during and after the walk, and to those who have offered help with refreshments at the evening celebration.

The group would like to offer thanks in particular to Dr Dyfed Wyn Roberts for translating the original Anglesey Prayer Walk leaflet, the prayer guide and for providing the bilingual background leaflet on prayer walking.
Thanks also to Joe Moreno of Gobaith Môn for his assistance with planning in 2017


Carai'r grwp cynllunio Taith Weddi Môn ddiolch i'r nifer fawr o weinidogion lleol sydd wedi cynnig adnoddau i Daith Weddi Môn yn y gorffennol, ac am eu parodrwydd i agor eu haddoldai, eu heglwysi a'u capeli ar gyfer gweddïo a gorffwys. Diolch hefyd i'r rhai oll sydd wedi helpu drwy weddïo yn y dirgel, cyn, yn ystod ac ar ôl y daith, ac i'r rhai sydd wedi helpu trefnu lluniaeth yn ystod yr Oedfa ddathlu gyda hwyr.

Hoffai'r grwp cynllunio estyn diolchiadau arbennig i Dr Dyfed Wyn Roberts am gyfieithu'r daflen Taith Weddi Môn wreiddiol, y canllaw gweddïo ac am ddarparu'r gwybodaeth gefndirol ar deithiau gweddi'n ddwyieithog. Diolch hefyd i Joe Moreno o Gobaith Môn am ei holl help gyda chynllunio yn 2017.